logo

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

Terminy postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego

na podstawie Zarządzenia  Zarządzenia nr 5 z dnia 28 stycznia 2019 r. Lubelskiego Kuratora Oświaty

załącznika nr 1.

 

 

 Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2019/2020

(na podstawie zarządzenia LKO)

 

 

 Terminy rekrutacji do szkół dla młodzieży: liceum ogólnokształcącego, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej

 

Czynności Terminy postępowania rekrutacyjnego Terminy postępowania uzupełniającego
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej / ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 8 kwietnia do 15 maja 2019 r.    od 12 lipca do 26 lipca 2019 r.
 

Przeprowadzenie  próby sprawności fizycznej

do 6 czerwca 2019 r.    do 31 lipca 2019 r.
 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

 

do 10 czerwca 2019 r.
do 1 sierpnia2019 r.
 Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły dla kandydatów, którzy złożyli wniosek w terminie kwiecień/ maj

 

od 14 czerwca 2019 r. do 17 czerwca 2019 r.   
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego – powyższe dotyczy kandydatów którzy nie podlegają rekrutacji elektronicznej oraz kandydatów rejestrujących się indywidualnie w systemie elektronicznym.

 

 

od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r.  Nie dotyczy
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej / ponadgimnazjalneji dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

do 3 lipca2019 r.    do 15 sierpnia 2019 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

 

4 lipca 2019 r. godz. 10.00    do 16 sierpnia2019 r.. godz. 10.00
Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do technikum lub szkoły branżowej I stopnia

 

 

od 8 kwietnia(dnia złożenia wniosku) do 5 lipca 2019 r.   do 21 sierpnia 2019 r.
Przedłożenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej / gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty / gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadstawowej / ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

 

8 lipca 2019 r.  do godz. 14.00    do 29 sierpnia 2019 r., godz. 14.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

 

 

Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym

12 lipca 2019 r., godz. 12.00 

 

 

od 12 lipca do 8 sierpnia 2019 r.  

29 sierpnia 2019 r., godz. 15.00

 

 

od 29 sierpnia do 25 września 2019 r.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły Ponadgimnazjalnej Lubelskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

 

 

15 lipca 2019 r.    30 sierpnia 2019 r.
Ważne linki
Kategorie