logo

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

Szkoła Branżowa I Stopnia

 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

Cukiernik– to osoba, która wykonuje czynności związane z wypiekiem ciast i ciastek. Do głównych obowiązków tego pracownika należy: produkcja wszelkiego rodzaju wyrobów cukierniczych, np. ciast, ciastek, lodów oraz ich dekorowanie, a także rozliczanie przyjętych i wydanych surowców, organizowanie własnego stanowiska pracy i stanowisk pracy podległych pracowników. Kształcąc się w tym zawodzie zdobywa się umiejętności związane z technologią produkcji wyrobów ciastkarskich i lodów oraz technologią produkcji wyrobów cukierniczych. Jest to zawód dla ludzi pomysłowych i z wyobraźnią.

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik powinien być przygotowany do
wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych;
 2. sporządzania półproduktów cukierniczych;
 3. sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych;
 4. dekorowania wyrobów cukierniczych.

KWALIFIKACJA:

TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych.

KWALIFIKACJA – EFEKTY KSZTAŁCENIA:

 1. Magazynowanie surowców cukierniczych
  Uczeń:
  1) rozpoznaje surowce cukiernicze, dodatki do żywności oraz materiały pomocnicze do produkcji cukierniczej;
  2) przyjmuje dostawy surowców i półproduktów cukierniczych zgodnie z procedurami;
  3) przestrzega zasad oceny organoleptycznej surowców cukierniczych;
  4) ocenia jakość surowców cukierniczych;
  5) przestrzega zasad rozmieszczania surowców i półproduktów cukierniczych oraz warunków ich magazynowania;
  6) posługuje się sprzętem i aparaturą kontrolno-pomiarową stosowaną w magazynach surowców cukierniczych;
  7) obsługuje urządzenia magazynowe;
  8) prowadzi dokumentację magazynową;
  9) przestrzega procedur zapewnienia jakości zdrowotnej żywności.
 2. Wytwarzanie wyrobów cukierniczych
  Uczeń:
  1) określa rodzaje wyrobów cukierniczych oraz sposoby ich sporządzania;
  2) posługuje się dokumentacją technologiczną oraz korzysta z receptur cukierniczych;
  3) planuje proces technologiczny produkcji wyrobów cukierniczych;
  4) dobiera surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów cukierniczych;
  5) przygotowuje surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów cukierniczych;
  6) dobiera maszyny, urządzenia i drobny sprzęt cukierniczy do produkcji wyrobów cukierniczych;
  7) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w procesie produkcji cukierniczej;
  8) przeprowadza ocenę organoleptyczną wyrobów cukierniczych w poszczególnych fazach procesu technologicznego;
  9) sporządza półprodukty wyrobów cukierniczych i gotowe wyroby cukiernicze;
  10) przestrzega Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP (ang. Good Manufacturing Practice), Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (ang. Good Hygiene Practice) oraz systemu HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point).
 3. Dekorowanie wyrobów cukierniczych i przygotowanie ich do dystrybucji
  Uczeń:
  1) opracowuje projekty dekoracji wyrobów cukierniczych;
  2) dobiera surowce i półprodukty do dekoracji wyrobów cukierniczych;
  3) dobiera urządzenia i drobny sprzęt cukierniczy do dekorowania wyrobów cukierniczych;
  4) posługuje się sprzętem i urządzeniami cukierniczymi do dekorowania wyrobów cukierniczych;
  5) wykonuje elementy do dekorowania wyrobów cukierniczych;
  6) dekoruje wyroby cukiernicze;
  7) dobiera sposoby konfekcjonowania i przechowywania wyrobów cukierniczych;
  8) obsługuje urządzenia do pakowania i konfekcjonowania wyrobów cukierniczych;
  9) konfekcjonuje wyroby cukiernicze;
  10) dobiera urządzenia do przechowywania wyrobów cukierniczych;
  11) obsługuje urządzenia do przechowywania wyrobów cukierniczych;
  12) magazynuje gotowe wyroby cukiernicze i przygotowuje je do ekspedycji;
  13) monitoruje krytyczne punkty kontroli zgodnie z systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point), które mają wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne gotowych wyrobów cukierniczych.

 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Kucharz– zajmuje się sporządzaniem różnego rodzaju potraw i napoi, z zastosowaniem narzędzi, maszyn i urządzeń w zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych. Profesjonalny kucharz to nie tylko znakomity rzemieślnik, ale także w wielu przypadkach prawdziwy artysta, który potrafi z gotowania i przygotowanych potraw uczynić prawdziwą sztukę. Ponadto dysponuje wiedzą i umiejętnościami, które umożliwiają przyrządzanie potraw w różnych kulturach kulinarnych i dostosowanych do różnych okazji.

 

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do
wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. przechowywania żywności;
 2. sporządzania potraw i napojów;
 3. wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

KWALIFIKACJE:

TG.07. Sporządzanie potraw i napojów.

KWALIFIKACJE – EFEKTY KSZTAŁCENIA:

 1. Przechowywanie żywności

Uczeń:
1) ocenia żywność pod względem towaroznawczym;
2) klasyfikuje żywność w zależności od trwałości, pochodzenia, wartości odżywczej i przydatności kulinarnej;
3) przestrzega zasad oceny jakościowej żywności;
4) dobiera warunki do przechowywania żywności;
5) rozpoznaje zmiany zachodzące w przechowywanej żywności;
6) rozróżnia systemy zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
7) dobiera metody utrwalania żywności;
8) rozróżnia urządzenia stanowiące wyposażenie pomieszczeń magazynowych;
9) użytkuje urządzenia do przechowywania żywności.

 1. Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów
  Uczeń:
  1) określa rolę funkcjonalnego układu pomieszczeń w organizacji pracy zakładu gastronomicznego;
  2) rozróżnia i przestrzega procedur zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
  3) stosuje receptury gastronomiczne;
  4) rozróżnia metody i techniki sporządzania potraw i napojów;
  5) dobiera surowce do sporządzania potraw i napojów;
  6) sporządza półprodukty oraz potrawy i napoje;
  7) przestrzega zasad racjonalnej gospodarki żywnością;
  8) rozpoznaje zmiany zachodzące w żywności podczas sporządzania potraw i napojów;
  9) rozróżnia sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
  10) użytkuje sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
  11) ocenia organoleptycznie żywność;
  12) dobiera zastawę stołową do ekspedycji potraw i napojów;
  13) porcjuje, dekoruje i wydaje potrawy i napoje;
  14) monitoruje krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji oraz podejmuje działania korygujące zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (ang. Good Hygiene Practice), Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point).
Ważne linki
Kategorie