logo

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

do druku:

>>>>pusty wniosek po gimnazjum.pdf<<<<

>>>>pusty wniosek po podstawowej.pdf<<<<

 

Rekrutacja w   ZSR CKP w Pszczelej Woli  będzie prowadzona zgodnie z zarządzeniem Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Terminy w zakładce Terminy rekrutacji na rok 2019/2020

Rozporządzenie MEN w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym >>> prosimy o zapoznanie się.

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 .pdf

Uzasadnienie_rozporzadzenia_MEN.pdf

 

W roku szkolnym 2019/2020, dla celów związanych z obsługą elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych w województwie lubelskim, uruchomiony jest serwer danych o adresie:

Kandydaci (uczniowie):

https://lubelszczyzna.edu.com.pl

 

 

 

Regulamin przyjmowania uczniów po gimnazjum do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Pszczelarskiego, Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej, Szkoły Branżowej I Stopnia w Pszczelej Woli

<<<pobierz

Regulamin przyjmowania uczniów po szkole podstawowej do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Pszczelarskiego, Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Agrobiznesu, Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej, Technikum Rolniczego i Szkoły Branżowej I Stopnia w Pszczelej Woli

<<<pobierz

 


 

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów oraz sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z egzaminu 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:
1.  100 punktów z egzaminu gimnazjalnego –wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej z zakresu:
– z języka polskiego, z matematyki, z historii oraz wiedzy o społeczeństwie, z przedmiotów przyrodniczych- mnoży się przez 0,2;
– języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2;
– języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym nie liczy się.

lub

100 punktów z egzaminu ósmoklasisty–wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej z zakresu:
– z języka polskiego, z matematyki, – mnoży się przez 0,35;
– języka obcego nowożytnego  mnoży się przez 0,3;

 

2.   72 punkty za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

 • celującym – przyznaje się po 18 punktów;
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
 • dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
 • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
 • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

3.    7 punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem.
4.    Maksymalnie 18 punktów w przypadku przeliczania na punkty kryterium, za:
1)  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
2)  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
3)  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
4)  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
5)  uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

5.  3 punkty w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1)    języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 •  celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 •  bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 •  dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 •  dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 •  dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

2)    historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

 •  celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 •  bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 •  dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 •  dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 •  dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

–    oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3)    biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

 •  celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 •  bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 •  dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 •  dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 •  dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

–    oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4)    języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 •  celującym – przyznaje się 20 punktów,
 •  bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
 •  dobrym – przyznaje się 13 punkty,
 •  dostatecznym – przyznaje się 8 punkty,
 •  dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

 •  celującym – przyznaje się 20 punktów;
 •  bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
 •  dobrym – przyznaje się 13 punkty;
 •  dostatecznym – przyznaje się 8 punkty;
 •  dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 


 

W poszczególnych typach szkół będą brane pod uwagę następujące przedmioty:

3-letnie Liceum Ogólnokształcące (po gimnazjum):
Klasa językowa:

język polski, język obcy, matematyka, biologia

Klasa sportowa:
język polski, język obcy, matematyka, wychowanie fizyczne

dodatkowo kandydat przechodzi zaliczenie prób sprawności fizycznej

(szczegóły poniżej)
4-letnie  Technikum Zawodowe (po gimnazjum):

Technikum Pszczelarskie:

język polski, język obcy, matematyka, biologia

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych:

język polski, język obcy, matematyka, biologia

Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej,

j. polski, język obcy, matematyka, geografia

Szkoła Branżowa I Stopnia

w zawodzie: kucharz, cukiernik i piekarz:

język polski, język obcy, matematyka, biologia

 

 

4-letnie Liceum Ogólnokształcące (po szkole podstawowej):
Klasa językowa:

język polski, język obcy, matematyka, biologia

Klasa sportowa:
język polski, język obcy, matematyka, wychowanie fizyczne

dodatkowo kandydat przechodzi zaliczenie prób sprawności fizycznej

(szczegóły poniżej)
5-letnie  Technikum Zawodowe (po szkole podstawowej):

Technikum Pszczelarskie:

język polski, język obcy, matematyka, biologia

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych:

język polski, język obcy, matematyka, biologia

Technikum Agrobiznesu:

język polski, język obcy, matematyka, biologia

Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej:

język polski, język obcy, matematyka, geografia

Technikum Rolnicze:

język polski, język obcy, matematyka, biologia

 

Szkoła Branżowa I Stopnia

w zawodzie: kucharz, cukiernik i piekarz:

język polski, język obcy, matematyka, biologia

 

 


 

Osoby będące obcokrajowcami przyjmowane są do Technikum Pszczelarskiego bez egzaminów ze względu na brak możliwości odniesienia zasad rekrutacji przyjętych w ZSR CKP w Pszczelej Woli do przedmiotów realizowanych w innych krajach.

 

Egzamin sprawnościowy do klas sportowych (klasa jeździecka) odbędzie się  27 maja i 3 czerwca 2019 w godzinach 12.00-15.00

 

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie  tel. 81 562-80-76

Uwaga!
Kandydat do klasy sportowej powinien posiadać bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony okazanym na egzaminie zaświadczeniem lekarskim wydanym przez specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza.

W przypadku składania dokumentów do szkół zawodowych niezbędne są badania lekarskie

skierowanie_na_badania.pdf

 (do pobrania w sekretariacie uczniowskim)

Uczeń z gimnazjum lub szkoły podstawowej objętych systemem elektronicznym składa podanie o przyjęcie do klasy pierwszej w sekretariacie naszej szkoły zawsze, gdy jedna ze szkół ZSR CKP w Pszczelej Woli (Liceum Ogólnokształcące, Technika ) jest szkołą pierwszego wyboru w terminie

od 8 kwietnia 2019 r.  – 15 maja 2019 r. 
Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych mogą równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż trzech różnych szkół i do dowolnej liczby oddziałów w tych szkołach (przez szkołę rozumie się szkołę samodzielną lub typ szkoły wchodzącej w skład zespołu)

Prosimy rownież o wypełnienie i dostarczenie kwestionariusza osobowego   >>>>kwestionariusz osobowy.doc

Kalendarium postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego na rok szkolny 2019 / 2020 dla kandydatów z gimnazjów i szkół podstawowych nie objętych rekrutacją elektroniczną oraz kandydatów rekrutujących się indywidualnie w systemie elektronicznym (z województwa innego niż lubelskie) 

8 kwietnia 2019 r.  – 15 maja 2019 r.

 • Uzupełnianie wniosku o przyjęcie do ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej / gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty / gimnazjalnego

21 czerwca 2019 r.  – 25 czerwca 2019 r.

 • ogłoszenie wyników rekrutacji – wywieszenie list zakwalifikowanych do przyjęcia kandydatów

4 lipca 2019 r.  godz. 10.00

 • potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczególnych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum lub szkole podstawowej

 do 8 lipca 2019 r. do godz. 14.00

 

 • Publikacja listy kandydatów przyjętych do szkoły oraz liczby wolnych miejsc.

12 lipca 2019 r. do godz. 10.00

 

UWAGA

 

Informacja dla uczniów obcokrajowców

 

Warunkiem rozpoczęcia nauki w szkole jest posiadanie przez uczniów z zagranicy polskiego ubezpieczenia zdrowotnego.

Opłaty w wysokości  558 zł. za 10 miesięcy, należy dokonać przed rozpoczęciem nauki, każdorazowo na okres bieżącego roku szkolnego.

Ważne linki
Kategorie